Všeobecné obchodné podmienky

Eshop www.eshop.horerhonie.sk obsahuje kategóriu regionálny alkohol, ktorá je primárne určená zákazníkom nad 18 rokov. Predmetom predaja sú v tejto kategórii: alkoholické nápoje s destiláty s obsahom alkoholu od 40% do 62%

Prevádzkovateľ internetového obchodu je: OOCR Región Horehronie, Nám. Gen. M.R. Štefánika 3, Brezno, IČO: 42 299 381, DIČ: 2023505330

POVOLENIE NA PREDAJ SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA LIEHU Č. 516431800144

 

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane spoločnosťou REGIÓN HOREHRONIE – oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, Slovenská republika, IČO: 42299381, DIČ: 2023505330, zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. 10672/2012SCR telefonický kontakt: +421 911 410 555, e-mailová adresa: eshoporehronie.sk, korešpondenčná adresa: Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

1.2 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.3 Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov a nevzťahujú sa naňho ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa spotrebiteľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

 

  1. Objednávka a kúpna zmluva

2.1 Objednávka. Kupujúci uskutoční objednávku tovaru predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke predávajúceho www.eshop.horehronie.sk („internetová stránka“). Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú. Kupujúci vyhlasuje, že pred uskutočnením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci tieto VOP predávajúceho bez výhrad prijíma a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

2.3 Prijatie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Prijatím objednávky je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení považovaná za zmluvu uzavieranú na diaľku.

2.4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť ním prijatú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť v prípadoch (i) ak sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať, (ii) z iných prevádzkových dôvodov na strane predávajúceho, (iii) sa zmenila cena tovaru z dôvodov na strane dodávateľa tovaru, alebo (iv) zverejnená cena tovaru bola chybná. V prípade zmeny ceny má právo odstúpiť od zmluvy aj kupujúci.

  1. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

3.1 Dodacie lehoty sa líšia podľa druhu tovaru. Termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom, predávajúci oznámi kupujúcemu v potvrdení objednávky. Pri tovare, ktorý má predávajúci skladom, je termín dodania do 2 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. O presnom termíne dodania tovaru bude kupujúci informovaný kuriérskou službou prostredníctvom SMS správy.

3.2 V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

3.3 Spôsob dodania si zvolí kupujúci pri odoslaní objednávky. Detailné informácie spôsoboch dodania a o cene za jednotlivé spôsoby dodania sú uvedené na internetovej stránke. Výška nákladov na dodanie tovaru bude vždy oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky.

3.4 Predávajúci má právo jednostranne určiť spôsob dodania tovaru osobným odberom kupujúceho (najmä v prípade vyššej ceny objednávky alebo jej veľkého objemu či hmotnosti). V týchto prípadoch predávajúci bude kontaktovať kupujúceho ohľadom ďalšieho postupu, pričom v prípade, ak už kupujúci uhradil  kúpnu cenu, bude mu táto vrátená, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

  1. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena tovaru uvedená na internetovej stránke je aktuálna a platná. Cena je konečná, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre nadobudnutie tovaru zaplatiť, okrem ceny za dopravu tovaru, ceny za spôsob platby a pod., o ktorých bude kupujúci predávajúcim informovaný vždy vopred pred zaslaním objednávky.

4.2 Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

4.3 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

4.4 Ceny uvedené na internetovej stránke môžu podliehať zmenám, predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, a to z akéhokoľvek dôvodu, a to aj bez oznámenia. Cena tovaru v čase objednávky je platná a záväzná v prípade prijatia objednávky predávajúcim.

4.5 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

4.6 Spôsob platby si zvolí kupujúci pri odoslaní objednávky. Detailné informácie o cene za jednotlivé spôsoby platby sú uvedené na internetovej stránke. Výška nákladov pri jednotlivých spôsoboch platby bude vždy oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky.

  1. Prevzatie tovaru

5.1 Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať platným dokladom totožnosti.

5.2 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať stav zásielky a tovaru. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.3 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný okamžite oznámiť e-mailom na adresu eshop@horehronie.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne dodania a na adrese uvedenej v objednávke. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

  1. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

6.1 Kupujúci, ak je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, okrem prípadov uvedených v zákone, podľa ktorých odstúpenie od zmluvy možné nie je. Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom zaslaným na adresu  eshop@horehronie.sk, alebo listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho: Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno. Na tento účel môže kupujúci použiť priložené tlačivo - storno formulár, nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho. Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno, v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6.3 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom je kupujúci povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na použitie, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci nesmie vrátiť tovar formou dobierky, takto vracaný tovar nebude prijatý a bude predávajúcim odmietnutý a vrátený ako nedoručený späť kupujúcemu.

6.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6.5 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.6 V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

6.7 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

6.8 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

  1. Osobné údaje

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely a za podmienok, ktoré sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetovej stránke predávajúceho.

  1. Zodpovednosť za vady a reklamácie

8.1 Povinnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

8.2 Záruka. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch k tovaru, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre spotrebiteľa minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia poškodeného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

8.3 Zodpovednosť predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo, pre ktorý sa tovar obvykle používa. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak (i) si kupujúci vadu spôsobil sám, (ii) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava, (iii) reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, (iv) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru alebo záručnej doby, (v) spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby do tovaru alebo jeho súčasti, (vi) spôsobené živelnou pohromou a vonkajšími vplyvmi alebo nešetrným zaobchádzaním (napr. pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu) alebo opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.

8.4 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky (na čísle: +421 911 410 555) oznámiť predávajúcemu vady tovaru a spôsob ich prejavenia. Na základe týchto informácií predávajúci odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste a v týchto VOP (ak nie je v záručnom liste uvedené inak). Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na adresu  eshop@horehronie.sk alebo poštou na Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane všetkých dokumentov, ktoré mu boli s tovarom dodané (napr. manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení a kúpe tovaru, doklad o doručení tovaru kupujúcemu) predávajúcemu. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá a budú kupujúcemu vrátené ako nedoručené späť. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky (i) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a (ii) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

8.5 Spôsob riešenia reklamácie. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.6 Reklamačný list a doklad o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (reklamačný list - s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený), a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

8.7 Odstrániteľné vady: Ak ide o vady, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný vady bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vád požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vád. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád vymeniť poškodený tovar za nepoškodený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vád po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovar riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

8.8 Neodstrániteľné vady: Ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.9 Plynutie záručnej doby. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

8.10 Náhrada nákladov. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

  1. Alternatívne riešenie sporov a spotrebiteľský dozor

9.1 Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

9.4 Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

  1. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

10.3 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na emailovej adrese:  eshop@horehronie.sk alebo na telefónnom čísle: +421 948 639 699.

10.4 Tieto VOP sú platné a účinné od 1.6.2020 a rušia všetky predchádzajúce VOP v znení ich neskorších zmien a doplnení.