Reklamačný poriadok

  1. Povinnosti kupujúceho.Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a užívať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 

  1. Záruka.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch k tovaru, ktoré spotrebiteľ dostane pri kúpe tovaru. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre spotrebiteľa minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia poškodeného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

 

  1. Zodpovednosť predávajúceho.Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo, pre ktorý sa tovar obvykle používa. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak (i) si kupujúci vadu spôsobil sám, (ii) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava, (iii) reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, (iv) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru alebo záručnej doby, (v) spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby do tovaru alebo jeho súčasti, (vi) spôsobené živelnou pohromou a vonkajšími vplyvmi alebo nešetrným zaobchádzaním (napr. pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu) alebo opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.

 

  1. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky (na čísle: +421 911 410 555) oznámiť predávajúcemu vady tovaru a spôsob ich prejavenia. Na základe týchto informácií predávajúci odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste a v týchto VOP (ak nie je v záručnom liste uvedené inak). Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na adresu eshop@horehronie.sk alebo poštou na adresu Námestie gen. M. R. Štefánika 3, 977 01 Brezno. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane všetkých dokumentov, ktoré mu boli s tovarom dodané (napr. manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení a kúpe tovaru, doklad o doručení tovaru kupujúcemu) predávajúcemu. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá a budú kupujúcemu vrátené ako nedoručené späť. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky (i) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a (ii) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 

  1. Spôsob riešenia reklamácie.Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

  1. Reklamačný list a doklad o vybavení reklamácie.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie (reklamačný list - s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený), a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

  1. Odstrániteľné vady:Ak ide o vady, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný vady bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vád požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vád. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vád vymeniť poškodený tovar za nepoškodený, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vád po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovar riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

 

  1. Neodstrániteľné vady:Ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

  1. Plynutie záručnej doby.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

  1. Náhrada nákladov.Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.